"Misreflection" (sculpture painting)

Pawel-Wocial-Kamila-Tuszynska-Misreflection-sculpture-painting-min

"Misreflection" (sculpture painting)

Paweł Wocial & Kamila Tuszyńska

The a sculpture painting object t erases the boundaries between the traditional division into painting and sculpture, exploiting the possibilities of both branches of arta.

Its primary property, i.e. three-dimensionality was taken from the sculpture, because it becomes an object embedded in a certain surface.

The medium, paints and creative process was taken from the paintings. The „painting” is created as a spontaneous result of chemical reactions that occur when the „sculpture” is embedded in the resin.

„Misreflection” is an attempt to degrade to zero both painting and sculpture, and this attempt is the characteristic position of present day.

It is possible to challenge all values and build them again, while maintaining existing terminology.

Exhibitions:

„Mów do mnie zabawkami”,  [„Talk to Me with Toys”], Sarapata Art Gallery, Warsaw, Poland, 2018

Pawel-Wocial-Kamila-Tuszynska-Misreflection-sculpture-painting-min

"Misreflection" (obiekt malarski)

Paweł Wocial & Kamila Tuszyńska

„Misreflection” to obiekt malarski znoszący granicę między tradycyjnym podziałem na malarstwo i rzeźbę, eksploatujący możliwości obu dziedzin sztuki. 

Rzeźbie odebrana zostaje jej prymarna właściwość, czyli trójwymiarowość, ponieważ staje się obiektem wtopionym w pewną płaszczyznę. Malarstwo zostaje pozbawione medium, farb i procesu twórczego. „Obraz” powstaje jako samoistny wynik reakcji chemicznych zachodzących podczas zatapiania „rzeźby” w żywicy.

„Misreflection” to próba degradacji zarówno malarstwa, jak i rzeźby do zera, co jest stanowiskiem charakterystycznym dla współczesności. Można zakwestionować wszystkie wartości i budować je od nowa, jednocześnie zachowując już istniejącą terminologię.