"3.0" (large heart)

Pawel-Wocial-Kamila-Tuszynska-3.0-rzezba-wielkoformatowa-min

"3.0" (large heart)

Paweł Wocial & Kamila Tuszyńska

Large scale sculpture „3.0” (large serce) had premiere at Nord Art 2018 in Germany. At the same exhibition I presented my second large sculpture „Spirit of Ecstasy” (Rolls-Royce sculpture) and „Where Fake was Born (the New Venus of Willendorf)”, created with Kamila Tuszyńska.

After this sculpture we created its smaller version – „3.0 Summer”, and that scaled down sculpture had premiere at Salons d’art contemporain art3f in Cannes, France, in 2018.

The concept of Web 3.0 implies the collection, matching and data sharing in the form structured depending on the context.

Toys are a metaphor of patterns and behavioral models collected in childhood, which properly processed, constitute an adult identity. The heart muscle, made of these toys, constantly pumps the patterns, and then spreads through the aorta throughout the body.

 Chrom is not only an allegory of the emotional coldness, but above all appears as a substance constituting instinctive everyday behaviors that are often beyond the perception of the individual.

The traditional relation between the individual – technology is deconstructed: it is not the individual who controls the technology, but the technology controls the individual. These unconscious patterns generate chrome, which affects a perception of reality. Thus, the loop is closed, because if the consciousness is infected with technology, it is difficult to abstract it and give self-analysis.

3.0 is as well organic as technological hybrid – it depends on the individual if (s)he become aware of the existence of the product of patterns from childhood, and, therefore, the individual determine the degree of technology interference in the body.

Exhibitions:

Nord Art, Kunstwerk Carlshütte, Büdelsdorf, Germany, 2018 

"3.0" (duże serce)

Paweł Wocial & Kamila Tuszyńska

Rzeźba wielkoformatowa z zabawek „3.0” (Duże serce) miała swoją premierę podczas Nord Art 2018 w Niemczech. Na tej samej wystawie prezentowano również moją inną wielkoformatową rzeźbę „Spirit of Ecstasy” oraz „Where Fake was Born (the New Venus of Willendorf)”, stworzoną razem z Kamilą Tuszyńską.

Na podstawie wielkoformatowej rzeźby „3.0” powstała  mniejsza wersja – „3.0 Summer”, która swoją premierę miała podczas Salons d’art contemporain art3f Cannes we Francji w 2018 roku. Współautorką tej rzeźby jest również Kamila Tuszyńska.

Pojęcie Web 3.0 zakłada gromadzenie, dopasowywanie i udostępnianie danych w formie, ustrukturyzowanej zależnie od kontekstu.

Zabawki w rzeźbie są metaforą danych gromadzonych w dzieciństwie: wzorców i modeli zachowań, które, odpowiednio przetworzone, konstytuują dorosłą tożsamość. Mięsień sercowy, stworzony z tych zabawek, nieustannie pompując przetwarza wzorce, a następnie, poprzez aorty, rozprowadza po całym organizmie.

Chrom jest nie tylko alegorią chłodu emocjonalnego, lecz przede wszystkim jawi się jako substancja stanowiąca o instynktownych codziennych zachowaniach, będących często poza percepcją jednostki.

Tradycyjna relacja jednostka – technologia w rzeźbie „3.0” zostaje zdekonstruowana: to nie jednostka kontroluje technologię, ale technologia kontroluje jednostkę. Na postrzeganie rzeczywistości wpływa chrom, generowany przez nieuświadomione wzorce. Tym samym koło się zamyka, bowiem skoro świadomość jest zarażona technologią, trudno ją wyabstrahować i podać autoanalizie.

Wielkoformatowa rzeźba z zabawek 3.0 stanowi hybrydę równie organiczną, co technologiczną – od jednostki zależy, czy dopuści do swojej świadomości istnienie produktu wzorców z dzieciństwa, a w konsekwencji zadecyduje o stopniu ingerencji technologii w organizm.