"Contemporary David" (Współczesny Dawid)

"Contemporary David" (Współczesny Dawid)

Maciej Kurak & Paweł Wocial

Pawel-Wocial-Contemporary-David

The installation „Contemporary David” („Współczesny Dawid”) consists on the sculpture on a pedestal and a hidden mechanism that moves the bushes.

The sculptural installation, perversely fitting into the prevailing fashion for monuments, raises the question about the limits of the display of sexuality in public spaces.

The work is a response to social inconsistency which, on the one hand, allows for sexual aggressiveness in the media and, on the other hand, is revealed in prudery in art space. The Contemporary David provokes us to reflect on the real artistic freedom and openness of audience.

The sculpture by its form refers to the classical representations of gods. The male body made of faux bronze on a pedestal has perfect proportions and is set in contrapposto.

In contrast to classical sculptures, the contemporary David cannot risk nudity. Despite the clothes, howeverm it is clearly visible that he is excited, and the state is caused by movements in the bushes.

 

Currently, the sculpture „Contemporary David” is located in the Ratusz B&B hotel in Gdańsk.

 

Exhibitions:

Rozdroża wolności Festival, Gdańsk, Poland, 2009

"Współczesny Dawid" (Contemporary David)

Maciej Kurak & Paweł Wocial

Pawel-wocial-contemporary-david-wspolczesny-dawid-hotel-gdansk-min
Paweł Wocial, "Contemporary David" ("Współczesny Dawid"), hotel Ratusz B&B in Gdańsk

Instalacja „Współczesny Dawid” składa się z rzeźby na cokole oraz ukrytego mechanizmu poruszającego znajdujące się nieopodal krzaki. 

Przewrotnie wpisując się w panującą modę na pomniki, stawia pytanie o granice eksponowania seksualności w przestrzeni publicznej. 

Praca jest odpowiedzią na społeczną niekonsekwencję, która z jednej strony pozwala na seksualną ofensywność w mediach a z drugiej objawia się pruderią w przestrzeni sztuki. Współczesny Dawid, jako swego rodzaju sztuka zaangażowana, prowokuje do refleksji nad realną wolnością artystyczną i otwartością odbiorcy.

Rzeźba poprzez swoją formę nawiązuje do klasycznych przedstawień bogów. Wykonane z imitacji brązu ciało mężczyzny na piedestale ma idealne proporcje i ustawione jest w kontrapoście. 

W przeciwieństwie jednak do rzeźb klasycznych, Współczesny Dawid nie może pozwolić sobie na nagość. Mimo ubrań widać jednak wyraźnie, że jest on podniecony, a stan ten wywołują poruszające się obok krzaki.

 

 

 

Obecnie rzeźba „Współczesny Dawid” znajduje się w hotelu Ratusz B&B w Gdańsku.