"2 Lights" (outdoor sculpture)

"2 Lights" (outdoor sculpture)

Paweł Wocial & Kamila Tuszyńska

This large scale outdoor sculpture symbolizes the existence of two types of light: the first is natural light, divine (illumination, enlightenment, inner development, including metaphysics and emotions), and the second light is invented by man (artificial, technological, futuristic, controlled by the intellect, devoid of feelings) .

The first type of light – structural element of this outdoor sculpture, which is the counterweight – previously held the second type of light in the air, but the current form is the result of making a choice between those two types of light. The consequence of this choice is the reversal, the losing of counterbalance its original function.

A metaphor of the selection of lights

Before making a conscious choice of the type of light the metaphysical being was replaced by material vegetation.

However, after the selection occurs the opening on the other light source: rejection of a cold, heartless technocracy, controlled only by the intellect, that is, the rejection of the simulacrum of life, purely physical aspect of existence in favor of life and Bergson’s élan vital (awareness of metaphysics, the existence of creative energy, life force, structure and dynamics of mental processes)

Exhibitions:

“sCULPTURE”, Millenáris Park, Art Market Budapest, Budapest, Hungary, 2016

„5 ton rzeźby w Orońsku”, Centre of Polish Sculpture in Orońsko, Poland, 2017

"2 Lights" (rzeźba plenerowa)

Paweł Wocial & Kamila Tuszyńska

„2 Lights” to wielkoformatowa rzeźba plenerowa. Symbolizuje istnienie dwóch rodzajów światła: pierwszym z nich jest światło naturalne, boskie (iluminacja, oświecenie, rozwój wewnętrzny, w tym metafizyka i emocje), a drugim światło wynalezione przez człowieka (sztuczne, technologiczne, futurystyczne, kontrolowane przez intelekt, pozbawione emocji).

Element konstrukcyjny tej rzeźby plenerowej, jakim jest przeciwwaga (pierwszy rodzaj światła), dotychczas utrzymywał drugi rodzaj światła w górze, jednak obecna forma jest efektem dokonania pewnego wyboru pomiędzy tymi dwoma rodzajami światła. Jego konsekwencją jest odwrócenie, utracenie przez przeciwwagę swojej pierwotnej funkcji.

Metafora wyboru światła

Przed świadomym dokonaniem wyboru rodzaju światła to materialna wegetacja zastępowała metafizyczne bycie.

Natomiast po dokonaniu wyboru następuje otwarcie na inne źródło światła: odrzucenie zimnej, bezdusznej technokracji, kontrolowanej wyłącznie przez intelekt, czyli odrzucenie symulakrum życia, czysto fizycznego aspektu egzystencji, na rzecz życia implicite i Bergsonowskiego élan vital (świadomość metafizyki, istnienia energii twórczej, siły życiowej, struktury i dynamiki procesów mentalnych).