"Alien" (Alienation)

"Alien" (Alienation)

The installation „Alien (Alienation)” refers to the figure of the Terracotta Army of Chinese Warriors. Every statue has individual features, each face is different and presents different emotions.

A non-gallery space was adapted for the needs of the artistic installation in the city center. It is her „alienation” in art that corresponds to the alienation of „Alien”, a lonely figure in the centre of the room – a construction woven of thousands of glowing, colorful Chinese lamps.

The white flag in front of him is not synonymous with surrender, on the contrary – its meaning is transparent, devoid of any connotation, and not sanctioned by any particular message. White means rebellion against existing reality and leaving a specific community and comfort zone.

A sign with the crossed telephone next to the „warrior” intensifies this alienation. It is a sign that shows the impossibility of communication with others, thus leaving the figure alone.

The Terracotta Army, the colletion of unique warriors, creates a very specific and unique group.

Similarly, the character „Alien” is one of many people breaking out of the group, not agreeing to schematic thinking and a standard approach to the current reality, even at the expense of alienation.

The only question is, to what extent this uniqueness distinguishes, and from what moment it will become a norm that someone will not agree again.

Exhibitions:

„Newsweek”, Madeinpoznań Festival, Poznań, Poland, 2008

"Alien" (Wyobcowanie)

Na potrzeby instalacji artystycznej w centrum miasta została zaadaptowana przestrzeń niegaleryjna. To jej „wyobcowanie” w sztuce odpowiada wyobcowaniu „Aliena”, samotnej postaci znajdującej się na środku pomieszczenia – konstrukcji utkanej z tysiąca świecących, kolorowych, chińskich lampek. 

Odsyła ona do Terakotowej Armii Chińskich Wojowników, w której każda figura posiada cechy indywidualne, każda twarz jest inna i przedstawia inne emocje. Od pozostałych wojowników postać „Aliena” odróżnia bijące od niej ciepło i blask.

Stojąca przed nim biała flaga nie jest synonimem kapitulacji, wręcz przeciwnie – jej znaczenie jest transparentne, pozbawione jakichkolwiek konotacji, nieusankcjonowane żadnym konkretnym przekazem. Biel oznacza bunt wobec zastanej rzeczywistości i opuszczenie określonej społeczności oraz strefy komfortu. 

Tabliczka z przekreślonym telefonem obok „wojownika” potęguje tę alienację i wyobcowanie. Jest znakiem, który pokazuje niemożność porozumienia i komunikacji z innymi, tym samym pozostawiając postać samą sobie.

Jedynym punktem zetknięcia ze światem zewnętrznym mogą być prześwity przez nieszczelnie zaciemnione okna, miejsca, przez które w wyobraźnię może wedrzeć się element z zewnątrz. „Alien” jest nieustanna konfrontacja z tym, co poza, ale także nieustanna potrzeba autonomii.

Tak jak Terakotowa Armia, złożona z niepowtarzalnych wojowników, tworzy bardzo specyficzną i jedyną w swoim rodzaju grupę, tak postać „Aliena”  jest jedną z wielu osób wychodzących przed szereg, niewyrażających zgody na schematyczne myślenie i standardowe podejście do zastanej rzeczywistości, nawet kosztem wyobcowania. Pytanie tylko, do jakiego momentu ta wyjątkowość odróżnia, a od jakiego momentu stanie się normą, na którą ktoś znowu nie wyrazi zgody.