"3 R (Reduce, Reuse, Recycle)". Abject

"3 R (Reduce, Reuse, Recycle)". Abject

Paweł Wocial & Kamila Tuszyńska

In the original context hair can be a fetish (trichophilia)

Cut hair becomes a waste worth nothing, abject, its meaning is removed. 

During the process of artistic creation, going beyond the area of usual objectiveness, organic remains take on the features of uniqueness, become a fetish.

 

Something becomes Nothing and then again Something, but Something other than the original Thing. This process of semantization – desemantization – resemantization is comparable to the principle of 3R: Reduce, Reuse, Recycle, because specific recycling of meaning occurs.

Giving form and meaning to wastes change their ontological status and at last the way of interpretation. Meaningless object without name, abject, gains new meaning and is transformed into a piece of art

Włosy, w pierwotnym kontekście, mogą być fetyszem (trichofilia). Ścięte to abiekt, nic niewarty odpad, bezużyteczna i pozbawiona znaczenia kulturowego oraz fizycznego materia. Te organiczne szczątki podczas procesu kreacji artystycznej, wychodząc poza obszar zwykłej przedmiotowości, nabierają cech wyjątkowości, stają się fetyszem. 

Coś staje się Niczym, a potem ponownie Czymś, jednak Czymś innym niż pierwotne Coś. Zachodzący proces semantyzacji – desemantyzacji –  resemantyzacji jest porównywalną z zasadą 3R: Reduce, Reuse, Recycle, bowiem następuje swoisty recycling znaczenia. Nadanie formy i znaczenia resztkom zmienia status ontologiczny abiektu, a ostatecznie i sposób interpretacji. Przedmiot bez nazwy, pozbawiony znaczenia zyskuje nowe znaczenie i zostaje przekształcony w dzieło sztuki.